Υλικό

Παρουσιάσεις

  • Εκπαίδευση
  • Ψυχολογία Γενικά
  • Νευροψυχολογία / Γνωστικές Νευροεπιστήμες

Άλλα γραπτά

  • Βιβλία
  • Επιστημονικά περιοδικά

  • Halder, S., Agorastos, D., Veit, R., Hammer, E. M., Lee, S., Varkuti, B., … Kübler, A. (2011). Neural mechanisms of brain–computer interface control. NeuroImage, 55(4), 1779–1790. doi:10.1016/j.neuroimage.2011.01.021 [PDF]
  • Παναγιώτου Γ., Αγοραστός Δ. (2016). H σχέση των συναισθημάτων με την εστιαζόμενη στον εαυτό προσοχή και την ρύθμιση της συμπεριφοράς. Ψυχολογία [PDF]